Member ginn

Member ka ginn all lëtzebuerger Ingenieur-, Physik-, Mathé-, Chimie-, Bio- oder Architekturstudent (inkl. all Doktorand oder Assistent an dëse Fachrichtungen) esou wéi all Wirtschaftsingenieursstudent, dee méi wéi 50% Ingenieursfächer beleet.

D’ANEIL gëtt gefouert vun dëse Studenten, déi sech all puer Wochen zu Lëtzebuerg versammelen. A verschiddenen Unisstied hu mir Delegéierter, un déi s du dech kanns wennen.

Oder fëll den Online Formular aus. Du bass awer eréischt Member wann s de 5 Euro op de Kont vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk „Däin Numm – Cotisatioun“.

Wann s du scho fäerdeg bass mat studéieren, da kanns du och Donateur sinn. Gëff dat am Vermierk vun der Iwwerwéisung un.

Déi meeschten Infoen iwwer eis Aktivitéiten fënns de an eiser Facebook-Grupp. Där kanns de hei bäitrieden.

Mee mir hunn och eng Facebook-Säit op där mir verschidden Infoen deelen an natierlech eng Instagram-Säit op där mer mol e puer Fotoe vun den Aktivitéiten deelen.