Member ginn

Member ka ginn all lëtzebuerger Ingenieur-, Architektur-, Physik-, Mathé-, Chimie-, Bio- , Informatik- oder MINT-Student (inkl. all Doktorand oder Assistent an dëse Fachrichtungen) esou wéi all Wirtschaftsingenieursstudent, dee méi wéi 50% Ingenieursfächer beleet.

D’ANEIL gëtt gefouert vun dëse Studenten, déi sech all puer Woche versammelen. A verschiddenen Unisstied hu mir Delegéierter, un déi’s du dech kanns wennen.

Alternativ kanns de den Online Formular ausfëllen. Du bass awer eréischt Member wann’s de 5 Euro op de Kont vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk “Däin Numm – Cotisatioun”.

Wann’s du scho fäerdeg bass mat studéieren, da kanns du Donateur ginn. Gëff dat am Formular an an der Iwwerweisung un.

Déi meeschten Infoen iwwer eis Aktivitéiten fënns de op Instagram, op Facebook oder op LinkedIn.

Eiser Facebook-Grupp kanns de hei bäitrieden.