Member ginn

Member ka ginn all lëtzebuerger Ingenieur-, Physik-, Mathé-, Chimie-, Bio- oder Architekturstudent (inkl. all Doktorand oder Assistent an dëse Fachrichtungen) esou wéi all Wirtschaftsingenieursstudent, dee méi wéi 50% Ingenieursfächer beleet.

D’ANEIL gëtt gefouert vun dëse Studenten, déi sech all puer Wochen zu Lëtzebuerg versammelen. A verschiddenen Unisstied hu mir Delegéierter, un déi s du dech kanns wennen.

Oder fëll den Online Formular aus. Du bass awer eréischt Member wann s de 5 Euro op de Kont vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk “Däin Numm – Cotisatioun 2019”.

Wann dier scho Member sidd, brauch der nëmmen d’Suen ze iwwerweisen an iech net nach eng Kéier nei unzemellen.