- Since 1958 -

Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois

Wat ass d'ANEIL?

D’ “Association Nationale des Étudiants Ingénieurs Luxembourgeois”, gegrënnt 1958, ass den eenzege Veräin, deen d’Interesse vum lëtzebuerger Ingénieursstudent vertrëtt. Si ass politesch, ideologesch a konfessionnell neutral.

Fir ween ass d'ANEIL?

D’ANEIL representéiert 300-350 Studenten, déi gréisstendeels Maschinnebau, Bauingenieur, Chimie, Biologie, Physik, Elektrotechnik, Informatik, Mathematik an Architektur studéiren an dat a ganz Europa, vierun allem an Däitschland, der Schwäiz, der Belsch, Frankräich, Éisterräich an England.

Nächst Eventer

 

Dëst ass eng Iwwersiicht vun den nächsten Eventer wou d’Aneil wäert dobäi sinn:

– 21-24.09 Reel zu Insbruck
– 27.09-1.10 Aneilrees zu Toulouse
– 5.10-8.10 EYE zu Skopje
– 7.1o Journée MoSarLorLux 2023
– 20.10 Journée de l’ingénieur
– 26.10-27.10 Studentefoire
– 27.10 Visitt mat Karp Kneip
– 27.12-28.12 Tournoi de Noël
– 27.12 Aneil AG

Mir freeën eis och iech!